Onderstaande voorwaarden maken deel uit van de overeenkomst en zijn ook van toepassing op overeenkomsten waarbij beroep wordt gedaan op derden. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken.

Offertes
Duideleuk kan niet aan haar offertes worden gehouden, indien de klant redelijkerwijs kan begrijpen dat (een deel van) de offertes een duidelijke vergissing of verschrijving bevatten.

Betaling en incassokosten
De facturen zijn te betalen binnen de veertien dagen. Duideleuk is gerechtigd om periodiek te factureren.

Bij laattijdige betaling wordt van rechtswege intrest gevorderd van 1% per maand of de wettelijke intrest, indien deze hoger is. Duideleuk heeft tevens het recht om de verbintenissen ten opzichte van de klant te schorsen of te vernietigen, zonder voorafgaande ingebrekestelling, gerechtelijke tussenkomst of schadevergoeding.

Bij wanbetaling wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling interest gevorderd van 12% per jaar.
De wanbetaling van een factuur maakt tevens het saldo van alle andere, zelfs nog niet vervallen, facturen opeisbaar.

Wijziging en ontbinding van de overeenkomst
Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan zal Duideleuk daar zo goed als mogelijk vooraf een offerte voor opstellen. De klant aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, met name de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

Indien de klant zijn verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Duideleuk gerechtigd de overeenkomst met directe ingang te ontbinden zonder enige schadevergoeding, terwijl de klant wél tot schadevergoeding is verplicht. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Duideleuk op de klant onmiddellijk opeisbaar.

Indien de klant een afgesproken opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zal de arbeidstijd die werd verricht integraal aan de klant in rekening worden gebracht.

Intellectuele eigendom
Duideleuk behoudt zich de rechten voor aangaande de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Duideleuk is gerechtigd om voor promotiedoeleinden te verwijzen naar de geleverde diensten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

Overmacht
Onder overmacht worden alle voorziene of onvoorziene oorzaken verstaan waarop Duideleuk geen invloed heeft en daardoor niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Duideleuk is gerechtigd om haar verplichtingen die inmiddels gedeeltelijk zijn nagekomen, afzonderlijk te factureren.

Reclamaties
Klachten betreffende de verstrekte diensten kunnen niet aanvaard worden wanneer zij niet schriftelijk bij Duideleuk toekomen binnen de zeven dagen na aflevering. Een tijdige reclamatie heeft geen uitstel van betalingsverplichting als gevolg.

Aansprakelijkheid
Duideleuk is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade, met name gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Duideleuk is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Toepasselijk recht en geschillen
Alle overeenkomsten worden beheerst door het Belgische recht, ook indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk in het buitenland heeft plaatsgevonden of indien de klant daar zijn woonplaats heeft. De rechtbanken van Antwerpen zijn bevoegd voor ieder geschil omtrent de geleverde diensten door Duideleuk.